Български   English

Изложба 5-дневна

08 Октомври 2013

“Културно-историческо наследство в района на Община Гоце Делчев” - откриване на обновения Общински исторически музей – Гоце Делчев

КОГА

16 октомври 2013 г. 13:30-19:00 ч. - Официално откриване
17 - 20 октомври 2013 9:00 - 18:00 ч. - Свободен достъп за цялата общественост

КЪДЕ

Общински исторически музей - Гоце Делчев
Адрес: 2900 Гоце Делчев, ул."Христо Ботев"No26

С УЧАСТИЕТО НА:

Официални лица, представители на общините Гоце Делчев, Република България и Просочани, Република Гърция, специалисти и широката общественост

ИНФОРМАЦИЯ

Ремонт и рехабилитация на общински исторически музей. Извършен бе цялостен ремонт за обновяване на сградата на музея, подмяна на електриче- ската и отоплителната инсталации, преустройство и модернизация на експози - ционни площи, реконструкция на съществуваща външна тоалетна, изграждане на пристройка за котелно на газ, изграждане на охранителни системи, вертикална планировка на дворно пространство, паркоустройство, обособяване на лапидариум на музея.

ФИНАНСИРАНЕ

Договор за безвъзмездна финансова помощ в рамките на Програмата за европейско териториално сътрудничество „България - Гърция 2007 – 2013", проект „Популяризиране и опазване на културно-историческото наследство в трансграничния регион Гоце Делчев – община Просочани, Република Гърция /CULREG/

ПАРТНЬОРИ

Водещ партньор: Община Гоце Делчев
Партньор: Община Просочани

БЮДЖЕТ

1,555,982.05 €

Програмата за европейско териториално сътрудничество България - Гърция

Този сайт е създаден в рамките на проект
"Популяризиране и опазване на културно историческото наследство в трансграничния регион
Гоце Делчев-Просочани" с акроним CULREG
,
финансиран по Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007 – 2013,
договор за безвъзмездна финансова помощ № В1.12.05 от 30.03.2011 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие инационалните фондове на Гърция и България.
Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган"