Български   English

Пресконференция

08 Октомври 2013

Относно откриване на цялостното обновяване на сградата на Общинския исторически музей и предстоящи събития през месец окомври

КОГА

15 октомври 2013 г. 10:30-12:20 ч.

КЪДЕ

Зала – Общински съвет - Гоце Делчев
Адрес: 2900 Гоце Делчев, ул."Царица Йоанна"No2

С УЧАСТИЕТО НА

Представители на общините Гоце Делчев, Република България и Просочани, Република Гърция

ИНФОРМАЦИЯ

Ремонт и рехабилитация на общински исторически музей. Извършен бе цялостен ремонт за обновяване на сградата на музея, подмяна на електриче- ската и отоплителната инсталации, преустройство и модернизация на експози - ционни площи, реконструкция на съществуваща външна тоалетна, изграждане на пристройка за котелно на газ, изграждане на охранителни системи, вертикална планировка на дворно пространство, паркоустройство, обособяване на лапидариум на музея.

ФИНАНСИРАНЕ

Договор за безвъзмездна финансова помощ в рамките на Програмата за европейско териториално сътрудничество „България - Гърция 2007 – 2013", проект „Популяризиране и опазване на културно-историческото наследство в трансграничния регион Гоце Делчев – община Просочани, Република Гърция /CULREG/

ПАРТНЬОРИ

Водещ партньор: Община Гоце Делчев
Партньор: Община Просочани

БЮДЖЕТ

1,555,982.05 €

Програмата за европейско териториално сътрудничество България - Гърция

Този сайт е създаден в рамките на проект
"Популяризиране и опазване на културно историческото наследство в трансграничния регион
Гоце Делчев-Просочани" с акроним CULREG
,
финансиран по Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007 – 2013,
договор за безвъзмездна финансова помощ № В1.12.05 от 30.03.2011 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие инационалните фондове на Гърция и България.
Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган"