Български   English

Актуално

08 Октомври 2013

Пресконференция

Относно откриване на цялостното обновяване на сградата на Общинския исторически музей и предстоящи събития през месец окомври

виж повече

08 Октомври 2013

Изложба 5-дневна

“Културно-историческо наследство в района на Община Гоце Делчев” - откриване на обновения Общински исторически музей – Гоце Делчев

виж повече
Програмата за европейско териториално сътрудничество България - Гърция

Този сайт е създаден в рамките на проект
"Популяризиране и опазване на културно историческото наследство в трансграничния регион
Гоце Делчев-Просочани" с акроним CULREG
,
финансиран по Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007 – 2013,
договор за безвъзмездна финансова помощ № В1.12.05 от 30.03.2011 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие инационалните фондове на Гърция и България.
Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган"