Български   English

Цели на проекта

Основната цел на проекта е да се насърчи териториалното сътрудничество, чрез опазване и популяризиране на културно-историческото наследство и обичаите в региона Гоце Делчев – Просочани, Гърция.

Специфичните цели на проекта са:

  • Съхраняване на културно - историческото наследство в двете общини.
  • Популяризиране на културно - историческото наследство в община Гоце Делчев и трансграничния регион.
  • Модернизиране на културните институции с помощта на иновативни технологии.
  • Повишаване на информираността на младите хора за културните и исторически активи.
  • Осигуряване на достъп до културно-историческото наследство на двете общини на хората със специални нужди.
  • Подобряване на икономическата среда и увеличаване на туристическия трафик.
Програмата за европейско териториално сътрудничество България - Гърция

Този сайт е създаден в рамките на проект
"Популяризиране и опазване на културно историческото наследство в трансграничния регион
Гоце Делчев-Просочани" с акроним CULREG
,
финансиран по Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007 – 2013,
договор за безвъзмездна финансова помощ № В1.12.05 от 30.03.2011 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие инационалните фондове на Гърция и България.
Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган"