Български   English

Пресконференция относно откриване на цялостното обновяване на сградата на Общинския исторически музей и предстоящи събития през месец през окомври

 • 15 октомври 2013 г. 10:30-12:20 ч.
 • Зала – Общински съвет - Гоце Делчев, Адрес: 2900 Гоце Делчев, ул."Царица Йоанна"No2
Изложба на тема "Културно-историческо наследство в района на Община Гоце Делчев" - откриване на обновения Общински исторически музей – Гоце Делчев"

 • 16 - 20 октомври 2013 
 • 16 октомври 2013 – Официално откриване на обновения Общински исторически музей
 • Общински исторически музей - Гоце Делчев, Адрес: 2900 Гоце Делчев, ул."Христо Ботев"No26
       Покана  Програма      Програма GR 16.10      Програма GR 17.10      Реклама      Публикация
Откриващо информационно събитие – "Културно-историческо наследство на територията на Община Гоце Делчев Р.България и Община Просочани, Р.Гърция"

 • 21 октомври 2013 г. от 10:30-16:30 ч.
 • Културен дом – Гоце Делчев, Адрес: 2900 Гоце Делчев, пл."Македония"№1
       Покана  Програма      Инфо      Публикация      Реклама
Oткриващо информационно събитие за ученици – "Културно-историческо наследство на територията на Община Гоце Делчев Р.България и Община Просочани, Р.Гърцияоткриващо информационно събитие за ученици"

 • 22 октомври 2013 г. от 10:30-16:30 ч.
 • Културен дом – Гоце Делчев, Адрес: 2900 Гоце Делчев, пл."Македония"№1
       Покана   Програма      Инфо      Публикация
Изложба на тема "Културно-историческо наследство в района на Община Просочани"

 • 24 – 28 октомври 2013 г.
 • Етнографски музей – Просочани
        Покана      Програма BG      Програма GR        Invitation   Program 
Заключителна пресконференция

 • 29 октомври 2013 г. 11:00-12:30 ч.
 • Зала – Общински съвет - Гоце Делчев Адрес: 2900 Гоце Делчев, ул."Царица Йоанна"№2
       Покана  Програма      Инфо      Публикация

Програмата за европейско териториално сътрудничество България - Гърция

Този сайт е създаден в рамките на проект
"Популяризиране и опазване на културно историческото наследство в трансграничния регион
Гоце Делчев-Просочани" с акроним CULREG
,
финансиран по Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007 – 2013,
договор за безвъзмездна финансова помощ № В1.12.05 от 30.03.2011 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие инационалните фондове на Гърция и България.
Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган"