Български   English

Очаквани резултати

 • Увеличаване на общата информираност по отношение на резултатите от проекта и успешно разпространяване на информацията за постигане на публичност.
 • Засилване привлекателността на общия трансграничен регион и неговия потенциал за кохезионно развитие, подобрени партньорства между Гоце Делчев и Просочани в областта на културния туризъм.
 • Утвърждаване на културно-историческото наследство като инструмент за устойчиво развитие на трансграничния регион Гоце Делчев - Просочани.

За Община Гоце Делчев

 • Назначен екип за координация и управление на проекта с ясни вътрешни методи за оценка и контрол.
 • Изготвени доклади за напредъка по проекта.
 • Избрани подизпълнители за изпълнение на дейностите по проекта.
 • Извършен одит на проекта.
 • Реализирана модернизация на Историческия музей.
 • Осигурен строителен и проектантски надзор.
 • Извършена доставка на оборудване за музея.
 • Изработена Стратегия за популяризиране на двата музея
 • Разработване на лекции за Историческия музей
 • Осигурен достъп до културно-историческото наследство на двете общини на хората със специални нужди
 • Дигитализирани експонати на Историческия музей чрез изработени 3D каталозиЗа Община Просочани

 • избран екип по проекта и проведени срещи на екипа
 • изработени отчети за напредъка по проекта
 • избрани изпълнители в съответствие с гръцкото законодателство
 • възстановена сграда и организиран фолклорен музей
 • извършена доставка на оборудване за музея
 • организирани лекции за музея
 • подготвени 3D дигитални каталози за експонатите на музея
 • създадена уеб-страница на музея
 • Извършени рекламни и популяризиращи дейности - разпространени брошури, плакати, публикации в медиите и други
 • Организирани:
  • информационно събитие с участието на Община Гоце Делчев
  • информационно събитие за възстановяване на традиционни сгради с участие на ученици от община Гоце Делчев
  • конференция "Развитие на мрежа от защитени сгради" с участието на Община Гоце Делчев
Програмата за европейско териториално сътрудничество България - Гърция

Този сайт е създаден в рамките на проект
"Популяризиране и опазване на културно историческото наследство в трансграничния регион
Гоце Делчев-Просочани" с акроним CULREG
,
финансиран по Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007 – 2013,
договор за безвъзмездна финансова помощ № В1.12.05 от 30.03.2011 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие инационалните фондове на Гърция и България.
Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган"