Български   English

Община Гоце Делчев

 

Община Гоце Делчев е разположена в Югозападна България, по поречието на река Места и е една от съставните общини на Област Благоевград. Обхваща живописната Гоцеделчевска котловина на река Места, части от Южен Пирин и Западните Родопи. Граничи с общините Хаджидимово, Гърмен, Банско и Сандански. Включва град Гоце Делчев и 10 села: Мосомище, Делчево, Буково, Борово, Корница, Лъжница, Брезница, Господинци, Баничан и Добротино.

Общинският център отстои на 105 км от областния център Благоевград и на 203 км от столицата София. Най-близкото морско пристанище е град Кавала (Гърция) и отстои на 95 км.

Връзката между община Гоце Делчев и съседните гръцки общини се осъществява чрез ГКПП Илинден - Ексохи.


Карта

Поради благоприятния климат Гоцеделчевската котловина и нископланинските хълмисти места са били населени още в дълбока древност. Многобройни са останките от материалната култура на праисторическия човек през новокаменната и каменно-медната епоха, на траките - през I хил. пр.н.е., от периода на римското владичество и късната античност, на славяните... Районът е присъединен към българската държава през 837 г. По време на османското владичество, особено през ХVI и ХVII в., в резултат от асимилаторската политика на завоевателя част от населението е принудено да приеме ислямската религия, но запазва традиционния си народностен бит.

Икономическият подем през Възраждането се проявява чрез развитието на животновъдството, земеделието, пчеларството, бубарството и разцвета на занаятите и търговията. Град Неврокоп (днешният Гоце Делчев) се прославя като голям и единствен производител на прочутите неврокопски чанове (звънци). Сръчни дюлгери строят жилищни и обществени сгради със забележителни архитектурни достойнства, градът и селата се обновяват, благоустрояват и разширяват. Износът на стоки се насочва на юг - към Сяр, Драма, Кавала и Солун, и на запад - към Сърбия и Австро-Унгария. От голямо значение за стопанския живот на района е и провежданият всяка година голям Неврокопски панаир.

През Възраждането българското население води продължителни и драматични борби за новобългарска просвета и българска църква, взема активно участие в борбите за национално освобождение.

Забележителности

Гоцеделчевската община предлага изключително разнообразни места за любителите на природата. Край брега на Делчевска река се намира природната забележителност Чинарбей - 500 г. На 1.5 км западно от град Гоце Делчев растат вековните кестенови дървета Близнаците. Рибарникът край р. Места (3 км по шосе и 2 км по черен път в североизточна посока) предлага атрактивни занимания и консумация в специализирания рибен ресторант.

На територията на общината се намира живописният пролом на р. Места Момина клисура, дълъг 25 км, който свързва Разложката с Гоцеделчевската котловина и отделя Пирин от Дъбрашкия дял на Западните Родопи. Една много красива част от Народен парк "Пирин" - Корнишкият, Брезнишкият и Каменишкият циркуси, заемат 1487.2 ха от площта на общината. Тук е и природният резерват Ореляк (758.1 ха - 751.5 ха горски и 6.6 ха пасищни площи), известен с първичните си букови гори. Курортната местност Попови ливади (1430 м н.в.) e удобен изходен пункт за Ореляк (2.30 ч северно по маркирана пътека) и билото на Дебели рид, ограждащ трите циркуса. Oттук минава и международният плaнински маршрут Е-4 (Пиренеите - Пелопонес).

От гр. Гоце Делчев могат да се предприемат пътувания до известния национален и международен туристически център Банско (32 км). През местността Попови ливади (климатичен планински курорт, 1430 м н.в.) по живописни планински пътища се стига до самобитното с.Пирин (44 км), хижа Пирин (61 км), прочутия Роженски манастир (79 км) и културно-историческия резерват Мелник (80 км).

Село Делчево
е архитектурен резерват. Намира се над град Гоце Делчев, на 8 км в Пирин планина. Има чудесни условия за развитие на "селски туризъм".

Село Ковачевица (община Гърмен)
  е архитектурно-исторически феномен, оценен като уникално архитектурно наследство, заедно със създадената строително-архитектурна школа в Югозападните Родопи. Намира се в Родопите, на 25 км от град Гоце Делчев. Къщите са самобитни творби на народната архитектура, с издадени навън горни етажи. Улиците са застлани с калдаръм, по който е минавала канализацията. Повечето от къщите са реставрирани, като са спазени старите традиции.

Село Лещен (община Гърмен)
е обявено за архитектурен резерват. Голяма част от къщите са реставрирани и пригодени за "селски туризъм". Посещава се от много туристи от страната и чужбина. Разположено е на 17 км от град Гоце Делчев по пътя към с. Ковачевища.

Село Долен (община Сатовча)
е архитектурен резерват. Тесните калдъръмени улички и характерните му стари къщи, изградени във възрожденски стил са крайно интересни. Къщите са строени с типично еркерно наддаване на втория и третия етаж и с вътрешно устройство, доближаващо се до възрожденските къщи в други селища на страната. Някои от таваните са украсени с резби. Интересна е построената през 1837 год. черква с чудната си резба, дело на майстори-самоуки. Намира се в Родопите, на 25 км от град Гоце Делчев по посока на с.Сатовча.

Черкви и манастири

Броят на черквите в района е 35, от които 4 са в град Гоце Делчев. С уникалната си архитектура, изключително наситена вътрешна украса (стенописи, икони, дърворезба) и ритуали, черквите са интересни туристически обекти.

Църквата "Свети архангел Михаил" от 1811 г. е забележителна със старите царски двери, включени в иконостасната композиция, апликираните, богато украсени с дърворезба тавани и 70 икони на Серги Георгиев.

Църквата "Успение Богородично" от 1838 г. Е известна с рисуваният иконостас и майсторската дърворезба по царските двери и венчилката, икони от видни представители на Банската художествена школа.

В района на град Гоце Делчев се намират 3 манастира, които са изключително интересни обекти с голям туристически потенциал поради богатата си история, уникална архитектура и вътрешна уредба.

На 3 км от града се намират манастирът "Света Богородица" от 1888 г. и останките от средновековната крепост Момина кула.

Част от атмосферата на града са възрожденският архитектурен комплекс на Рифат бей, ансамблите от следосвобожденски сгради в старата централна част по ул."Христо Ботев", "Търговска" и "Иван Вазов", занаятчийските работилнички по ул. "Звънчарска".

Програмата за европейско териториално сътрудничество България - Гърция

Този сайт е създаден в рамките на проект
"Популяризиране и опазване на културно историческото наследство в трансграничния регион
Гоце Делчев-Просочани" с акроним CULREG
,
финансиран по Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007 – 2013,
договор за безвъзмездна финансова помощ № В1.12.05 от 30.03.2011 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие инационалните фондове на Гърция и България.
Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган"