Български   English

Контакти


Вижте по-голяма карта

Община Гоце Делчев

град Гоце Делчев 2900
ул. Царица Йоанна 2
централа: 0888 006 080
факс: 0889 848 685
e-mail: oba@gocenet.net
www.gotsedelchev.bg


Вижте по-голяма карта

Община Просочани

Venizelou 8
Prosotsanis 66200
Municipality/Area: Prosotsanis
Prefecture: Prefectorial Administration of Dramas
phone: 252 202 10 10
fax: 252 202 10 06
e-mail: d.prosotsanis@kep.gov.gr

Програмата за европейско териториално сътрудничество България - Гърция

Този сайт е създаден в рамките на проект
"Популяризиране и опазване на културно историческото наследство в трансграничния регион
Гоце Делчев-Просочани" с акроним CULREG
,
финансиран по Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007 – 2013,
договор за безвъзмездна финансова помощ № В1.12.05 от 30.03.2011 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие инационалните фондове на Гърция и България.
Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган"