Български   English

Дейности по проекта

Целевите области за изпълнението на проекта е Община Гоце Делчев, България и Община Просочани, Гърция.
На територията на община Гоце Делчев ще се извършат следните дейности:

 • избор на екип по проекта
 • провеждане на регулярни срещи на екипа и между партньорите на проекта
 • изработване на отчети за изпълнение на проекта към Управляващия орган
 • подготовка и провеждане на тръжните процедури за избор на изпълнители на дейностите по проекта
 • избор на изпълнители на дейностите в съответствие с Българското законодателство в тази област
 • сключване на договор с независим одитор по проекта
 • реконструкция и модернизация на Историческия музей
 • осигуряване на строителен надзор по време на ремонтните дейности
 • осигуряване на проектантски надзор
 • доставка на оборудване за Историческия музей
 • разработване на лекции за Историческия музей
 • изработване на Стратегия за популяризиране на двата музея в областта на трансграничното сътрудничество
 • изработване на 3D дигитални каталози за експонатите на музея
 • създаване на уеб-страница на Историческия музей
 • създаване на видео игра за културно-историческото наследство в Гоце Делчев
 • създаване на DVD-та - 3000 броя
 • разработване на виртуална обиколка на музея
 • извършване на преводи по време на събитията
 • Организиране на събития
  • пресконференция за откриване на строителния обект
  • пресконференция в края на проекта за информиране на обществеността за резултатите от проекта
  • организиране на съвместно откриващо информационно събитие
  • организиране на съвместно откриващо информационно събитие за ученици
  • 4 броя публикации в българските медии за събитията по проекта
  • организиране и провеждане на петдневна изложба на тема "Културно-историческото наследство на територията на Община Гоце Делчев, Р.България“ в която музеят от Община Просочани ще представи свои експонати
  • организиране и провеждане на петдневна изложба на тема "Културно-историческото наследство на територията на Община Просочани, Р.Гърция" в която музеят от Община Гоце Делчев ще представи свои експонати
 • Дейности за публичност и визуализация:
  • изработване на плакати - 300 броя
  • изработване на брошури с информация за музея - 5000 броя
  • създаване на пощенски картички за музея - 5000 копия
  • изработване на билборд
  • разработване на интернет сайт на проекта

На територията на община Просочани ще се извършат следните дейности:

 • избор на екип по проекта и провеждане на регулярни срещи на екипа и между партньорите на проекта
 • изработване на отчети, които се предоставят на Водещия партньор за консолидиране
 • подготовка и провеждане на тръжните процедури и избор на изпълнители в съответствие с гръцкото законодателство
 • изготвяне на одиторски доклад
 • информационно събитие с изказвания на историци и архитекти с участието на Община Гоце Делчев
 • информационно събитие за възстановяване на традиционни сгради с участие на ученици от община Гоце Делчев
 • конференция "Развитие на мрежа от защитени сгради" с участието на Община Гоце Делчев
 • реставрация на традиционна сграда и създаване на фолклорен музей
 • доставка на оборудване за музея
 • разработване на лекции за музея
 • създаване на 3D дигитални каталози за експонатите на музея
 • създаване на уеб-страница на музея към съществуващи сайтове в Просочани
 • рекламни и популяризиращи дейности - разпространение на брошури, плакати, публикации в медиите и други.
Програмата за европейско териториално сътрудничество България - Гърция

Този сайт е създаден в рамките на проект
"Популяризиране и опазване на културно историческото наследство в трансграничния регион
Гоце Делчев-Просочани" с акроним CULREG
,
финансиран по Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007 – 2013,
договор за безвъзмездна финансова помощ № В1.12.05 от 30.03.2011 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие инационалните фондове на Гърция и България.
Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган"