Български   English

За проекта

Име на проекта

"Популяризиране и опазване на културно-историческото наследство в трансграничния регион Гоце Делчев – Просочани" , Акроним на проекта CULREG, по Приоритетна ос 1. "Качество на живот", Област на интервенция 1.2. "Опазване, управление и насърчаване на културните ресурси".

Номер и дата на договора за субсидия

B1.12.05 от 30.10.2013г. с продължителност на проекта 24 месеца.

Общ бюджет на проекта

1,555,982.05 €

Водещ партньор

Община Гоце Делчев, България с бюджет 810,869.05€ и партньор 2 Община Просочани, Гърция с бюджет 745,113,00€


Програмата за европейско териториално сътрудничество България - Гърция

Този сайт е създаден в рамките на проект
"Популяризиране и опазване на културно историческото наследство в трансграничния регион
Гоце Делчев-Просочани" с акроним CULREG
,
финансиран по Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007 – 2013,
договор за безвъзмездна финансова помощ № В1.12.05 от 30.03.2011 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие инационалните фондове на Гърция и България.
Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган"